Aviacom

pl Polish
parachute live

Żywotność spadochronu

FAA Service Life Limit for Pilot Parachute

Od lat krążą plotki, że spadochrony używane przez pilotów, skoczków spadochronowych i wojsko mają 20-letni okres użytkowania. Są to spadochrony certyfikowane zgodnie z certyfikacją FAA TSO (Technical Standard Order), w skład której wchodzą TSO C23b, NAS 804, TSO C23c (kategorie A, B i C) oraz TSO C23d. 

„NIE MA ZASADY 20 LAT ŻYCIA”.

Na zdatność systemu spadochronowego, z którego korzystasz, nie ma wpływu liczba lat! 

Ma na nią wpływ opieka, jaką mu zapewniasz. Czy jest regularnie serwisowany, czy jest chroniony przed słońcem, czy jest używana torba transportowa i jest utrzymywany w czystości i ochronie. 

To sposób użytkowania sprawia, że ​​spadochron nie nadaje się do lotu, a nie wiek.

FAA została poproszona o wyjaśnienie dotyczące żywotności spadochronu (pismo od FAA). 

FAA stwierdziła, że ​​żaden spadochron certyfikowany przez certyfikowanego TSO nie ma maksymalnej żywotności. Trwała żywotność systemu spadochronowego jest ustalana przez Certyfikowanego Rigera spadochronowego w czasie cyklu kontroli i przepakowania (cykl przepakowania 180 dni).

FAA stwierdziła dalej w swoim piśmie, że producent spadochronów, który chce ustalić maksymalny okres użytkowania po otrzymaniu certyfikatu TSO (w ramach powyższych TSO), FAA twierdzi, że producent będzie musiał złożyć wniosek wraz z danymi zapasowymi, więc FAA może dokonać przeglądu danych i ewentualnie wydać dyrektywę (AD) dotyczącą zdatności do lotu dla tego modelu.

FAA wydające tego typu AD do tej pory nie zdarzyło się i wątpię, żeby kiedykolwiek się wydarzyło. Żądanie dodania okresu użytkowania przez producenta do jego instrukcji po wydaniu TSA zostało określone przez FAA jako wymóg nieregulacyjny. Tak więc żywotność jest określana przez Certyfikowanego Rigger podczas inspekcji systemu spadochronowego.

Żywotność przypisana spadochronowi musi być uwzględniona jako część POCZĄTKOWEJ certyfikacji TSA dla tego modelu, wraz z danymi potwierdzającymi żądanie i będzie w instrukcji dla spadochronów od następnego dnia, ale nie obejmuje spadochronów wcześniej, chyba że następuje proces AD.

FAA – Federal Aviation Administration

TSO – Technical Standard Order

AD – Airworthiness Directive

Tekst oryginalny…

Parachute Service Life

There have been rumors out there for years that there is a 20 year service life on parachutes used by pilots, skydivers and military. These are parachutes certificated under the FAA’s TSO (Technical Standard Order) certification, which include TSO C23b, NAS 804, TSO C23c (Categories A, B & C), and TSO C23d. Folks –

THERE IS NO 20 YEAR RULE, LET ME SAY IT AGAIN FOR CLARITY,

“THERE IS NO 20 YEAR LIFE RULE”.

The parachute system airworthiness you are using is not affected by the number of years, it is affected by the care you give it. Do you take it in regularly for service, do you keep it out of the sun, do you use a carry bag, and do you keep it clean & protected. This stuff makes the parachute unairworthy, not the age.
Recently the FAA was requested a clarification on parachute service life, (Letter from the FAA), and the FAA stated that any parachute under a certificated TSO does not have a maximum service life. Ongoing service life of a parachute system is established by the Certificated Parachute Rigger at the time of Inspection and Repack cycle (Repack Cycle 180 days).
The FAA further said in its letter, a parachute manufacturer who wants to establish a maximum service life after receiving their TSO certification, (under the above TSO’s), the FAA says the manufacturer will have to submit their request, with backup data, so the FAA can review the data and possibly issue a (AD) Airworthiness Directive for that model.
The FAA issuing this type of AD hasn’t happened to date, and I doubt it ever will. The request to add a service life by the manufacturer to their manual after their TSO was issued has been determined by the FAA as a non-regulatory requirement. So service life is determined by the Certificated FAA Parachute Rigger on inspection of the parachute system.
Service Life assigned to a parachute must be included as part of the INITIAL TSO certification for that model, with supporting data to support the request, and will be in the manual for parachutes from the day forward but does not include parachutes prior to that, unless the AD process is followed.
FAA Certificated Senior or Master Parachute Riggers refusing to inspect and repack your parachute due to age are ignorant and lacking in foresight and doing you a disservice, take your parachute to another Parachute Rigger.

Źródło: https://www.parachuteshop.com/service_life_limits.htm?fbclid=IwAR1YrYZoSkgRtQk9gfjrEQv_RyEkw7pDs8RNsg0MryZgPtwZxJikZZG9LpU

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *