Aviacom

pl Polish
wyznaczone podmioty bsp

Wyznaczone podmioty i Uznane podmioty BSP

Opis procesu szkolenia w kategorii szczególnej.

Warunkiem wstępnym do przystąpienia do szkolenia w kategorii szczególnej jest posiadanie przez pilota kompetencji w zakresie A1/A3 kategorii otwartej. Kompetencje A2 można, zgodnie z rozporządzeniem 2019/947, uzyskać w trakcie egzaminu teoretycznego do kategorii szczególnej, jednak kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o samokształceniu praktycznym wyznaczonemu podmiotowi, pomimo tego, że wykonywał loty w ramach szkolenia do kategorii szczególnej. Wzór takiego oświadczenie jest integralną częścią: 

Szkolenie w kategorii szczególnej odbywa się na zasadach określonych w krajowych scenariuszach standardowych. Warto zaznaczyć, że w ramach szkolenia należy wykorzystać pełne możliwości scenariusza, w tym np.:

 • przy scenariuszach BVLOS – maksymalną odległość na jaką scenariusz krajowy pozwala, (co znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu z oceny umiejętności praktycznych kandydata),
 • przy scenariuszu NSTS-01 – zarówno loty VLOS jak i FPV (co znajdzie odzwierciedlenie w sprawozdaniu z oceny umiejętności praktycznych kandydata),
 • w każdym scenariuszu krajowym – maksymalną wysokość lotu.

W takcie szkolenia praktycznego, osoba szkoląca się podlega stałej ocenie w ramach poczynionych postępów w szkoleniu, które może dodatkowo zakończyć się wewnętrznym egzaminem. Po zakończeniu szkolenia sporządzane jest sprawozdanie ze szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych – dokument ten zostaje w aktach operatora szkolącego. Osoba szkoląca się otrzymuje Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego, który funkcjonuje w trzech egzemplarzach: egz. nr 1 – pozostaje w aktach operatora szkolącego i jego wydanie jest potwierdzone podpisem kursanta, egz. nr 2 – dla osoby szkolącej się, egz. nr 3 – dla wyznaczonego podmiotu, który przeprowadzi egzamin teoretyczny. Podmiot wyznaczony, po zdaniu przez kandydata egzaminu teoretycznego, uzupełnia egzemplarze nr 2 i nr 3 w części przeznaczonej na potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego. Egzemplarz nr 2 otrzymuje kandydat jako potwierdzenie zakończenia procesu certyfikacji kompetencji pilota, natomiast egzemplarz nr 3, opatrzony podpisem osoby egzaminowanej przechowuje podmiot wyznaczony.

Egzamin teoretyczny przeprowadza wyznaczony podmiot, który otrzymał od Prezesa ULC właściwą decyzję wskazującą możliwość wykonywania takich egzaminów. Wyznaczony podmiot jest jednostką niezależną od operatora szkolącego. Przedstawiciel tego podmiotu przyjmuje od osoby szkolącej się (kandydata), zdającej egzamin teoretyczny Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego (egz. nr 3). Po zdaniu egzaminu teoretycznego i uzupełnieniu egz. nr 2 i 3 w części poświęconej teorii, stanowią one podstawę do przesłania informacji o zakończeniu procesu certyfikacji kompetencji pilota Prezesowi ULC. To z kolei pozwoli na wydanie właściwego certyfikatu pilotowi po szkoleniu i egzaminie w systemie drony.ulc.gov.pl. Informację o zakończonych szkoleniach przesyła wyznaczony podmiot w pliku Excel na adres: szkoleniaSBSP@ULC.gov.pl

Kolejność w jakiej odbywają się: część praktyczna i egzamin teoretyczny jest – do czasu zmiany krajowych scenariuszy standardowych – dowolna. Istotne jednak jest by to wyznaczony podmiot przekazywał informację o zakończeniu procesu szkolenia (części praktycznej i egzaminu teoretycznego).

W celu prowadzenia szkolenia praktycznego do kategorii szczególnej należy złożyć:

 • Oświadczenie o operacji wygenerowane z profilu operatora SBSP (po wybraniu kafelka „Generuj oświadczenie o operacji w kategorii szczególnej) na stronie https://drony.ulc.gov.pl/
  Przyjęcie tego oświadczenia pozwala na wykonywania operacji z wykorzystaniem SBSP.
 • Oświadczenie operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego, który zamierza przeprowadzać szkolenie praktyczne i ocenę umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie NSTS

Potwierdzeniem przyjęcia tego oświadczenia jest wydana przez Prezesa ULC decyzja administracyjna.

W celu uzyskania możliwości prowadzenia egzaminów teoretycznych w kategorii otwartej (do A2) i / lub kategorii szczególnej (NSTS) należy złożyć:

 • Wniosek o wyznaczenie podmiotu do zadań związanych z egzaminowaniem z części teoretycznej w kategorii otwartej i / lub szczególnej

W tym procesie wydana jest przez Prezesa ULC decyzja administracyjna określająca zakres wyznaczenia. WAŻNE: podmiot wyznaczony jest kwalifikowana jednostką w myśl art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 2018/1139/UE (tzw. rozporządzenia bazowego)

Dokument wydawany przez operatora szkolącego po szkoleniu praktycznym i ocenie umiejętności praktycznych:

 • Potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych do celów NSTS wypełniane w części na stronie 1.

Dokumenty wydawane przez wyznaczony podmiot po zaliczeniu egzaminu teoretycznego:

 • do A2 (Potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania
  certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”).
  Zawiera też oświadczenie o samokształceniu praktycznym do A2.

Dokumenty wydawane przez wyznaczony podmiot po zaliczeniu egzaminu teoretycznego:

 • do NSTS (Potwierdzenie zdania egzaminu teoretycznego w zakresie uzyskania
  certyfikatu wiedzy teoretycznej pilota bezzałogowego statku powietrznego w kategorii szczególnej) – wypełniane w części na stronie 2

Członek personelu odpowiedzialny za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych (o których mowa w pkt 4 dodatek 3 do załącznika do rozporządzenia (UE) 2019/947):

• Wszystkie osoby posiadające ważne uprawnienia INS i do dnia 1.01.2022 r. dokonały konwersji świadectwa UAVO
• Wszystkie osoby posiadające poświadczenie wystawione przez Prezesa ULC, o posiadanym doświadczeniu instruktorskim;
• Osoby które przeszły szkolenie dedykowane kadrze szkoleniowej i uzyskały potwierdzenie kwalifikacji personelu szkolącego wystawione przez ULC.
Wniosek o wydanie poświadczenia spełnienia wymagań określonych w pkt 4 lit. c i lit. d Dodatku 3 Załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE

Wniosek o wydanie poświadczenia

Program szkolenia kompetencyjnego

Sugerowany program szkolenia kompetencyjnego dla członków personelu odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *