Aviacom

pl Polish

Rekonwersja wojskowa

Co oznacza Rekonwersja ?

Rekonwersja to przedsięwzięcia podejmowane wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych ze służby wojskowej, a także w stosunku do członków rodzin żołnierzy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie uprawnionych do podjęcia zatrudnienia.

rekonwersja drony

Kto jest uprawniony do pomocy rekonwersyjnej ?

Uprawnieni do pomocy rekonwersyjnej są wszyscy żołnierze zawodowi, za wyjątkiem żołnierzy zwolnionych z powodu: 

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej);

Gdzie znaleźć informacje o rekonwersji ?

Na stronie: wojsko-polskie.pl przedstawiono ośrodki aktywizacji zawodowej odpowiadające za rekonwersję w poszczególnych województwach. Można tam znaleźć: miejscowości, telefony i adresy poczty elektronicznej.

Na szczeblu centralnym za całokształt realizowanej w Siłach Zbrojnych RP rekonwersji kadr odpowiada Departament Spraw Socjalnych MON. Za rekonwersję odpowiedzialne są także:

 • dyrektor COAZ (Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej) w Warszawie
 • kierownicy OAZ (Ośrodek Aktywizacji Zawodowej);
 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych;
 • dyrektorzy WBE (Wojskowe Biura Emerytalne).

Wzory wniosków i oświadczeń dostępne na stronie https://coaz.wp.mil.pl/pl/

Jakiej pomocy mogą oczekiwać żołnierze zawodowi ?

Żołnierze w ramach rekonwersji, mogą liczyć na takie podstawowe formy pomocy jak:

 • doradztwo zawodowe (jeśli żołnierz pełnił zawodową służbę wojskową min. 3 lata)
 • przekwalifikowanie zawodowe i pośrednictwo pracy 2 lata przed zwolnieniem ze służby (jeśli żołnierz pełnił służbę min. 4 lata)praktyki zawodowe pół roku przed zwolnieniem ze służby (jeśli pełnił służbę min. 9 lat)
 •  udział w różnych zajęciach grupowych, klubach pracy, szkoleniach, czy targach pracy dla zainteresowanych.

Żołnierze mogą także otrzymać stosowne wsparcie w założeniu własnej działalności gospodarczą, lub też skorzystać z inkubatorów przedsiębiorczości.

Najczęściej wybierane kursy do rekonwersji:

Previous slide
Next slide

Wymagane dokumenty:

Żołnierze zawodowi, którzy zakończyli czynną służbę:

 • dokument określający termin zwolnienia ze służby, lub oświadczenie o zamiarze zwolnienia z niej;
 • zgoda dowódcy jednostki na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
 • zaświadczenie o wysłudze lat przez żołnierza zawodowego;
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z ośrodka szkolenia;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia;
 • dokument potwierdzający opłacenie szkolenia;

W przypadku wydalenia z zawodowej służby wojskowej w związku z wypadkiem lub chorobą związaną z wykonywaniem zadań służbowych poza granicami państwa – dodatkowo decyzja prawomocnego orzeczenia o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Były żołnierz zawodowy:

 • decyzja o zwolnieniu ze służby;
 • zaświadczenie o wysłudze lat przez żołnierza;
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z ośrodka szkolenia;
 • gdy jest taka potrzeba, dokumenty o zwiększeniu limitu finansowego, albo do bezterminowej pomocy.

Małżonek lub dzieci żołnierza zawodowego, którym przysługuje pomoc:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa/urodzenia;
 • dokumenty stwierdzające śmierć lub fakt zaginięcia żołnierza;
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń z ośrodka szkolenia.

Dzieci żołnierzy zawodowych pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, do wniosku powinny dołączyć również:

 • dokument potwierdzający status ucznia/studenta;
 • zaświadczenie o stanie cywilnym;
 • ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeśli wniosek jest składany przez małżonka lub dzieci żołnierza zawodowego, który zaginął, albo zmarł podczas wykonywania zadań służbowych, musi on być skierowany do dyrektora WBE, poprzez dyrektora COAZ w Warszawie, lub też za pośrednictwem kierownika właściwego OAZ.

Informacje dodatkowe:

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz. 655) ulegają zmianie wysokości limitów finansowych dotyczące pomocy rekonwersyjnej. Od dnia 23 kwietnia 2022 roku wysokości limitów finansowych na przekwalifikowanie zawodowe osób uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej odpowiednio wynoszą:

 • Po 4 latach zawodowej służby wojskowej  100% limitu, tj. 2.736 zł (uprzednio 3.420 zł)
 • Po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 200% limitu, tj. 5.472 zł (uprzednio 6.840 zł)
 • Po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 300% limitu, tj. 8.208 zł (uprzednio 10.260 zł)

Zwolnionym w skutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub chorób pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz uprawnionym członkom rodzin byłego żołnierza zawodowego przysługuje – 300% limitu finansowego dotyczącego pomocy rekonwersyjnej – tj. 8.208 zł (uprzednio 10.260 zł).

Ponadto w przypadku, gdy ośrodek szkolenia znajduje się powyżej 50 km (w jedną stronę) od miejsca zamieszkania, osobom uprawnionym do pomocy rekonwersyjnej przysługuje: 20 przejazdów i  30 noclegów.

Jesteś zainteresowany ?