Aviacom

pl Polish
NSTS 09 BVLOS krajowe zgody na loty 25kg

Drony – NSTS-09

Krajowy Scenariusz Standardowy

NSTS-09

WYTYCZNE NR 23
PREZESA 
URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-09 dla operacji poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) z użyciem bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej mniejszej niż 25 kg, wykonywane przez operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych posiadających krajową zgodę na loty (BVLOS)

UAS.NSTS-09.010 Przepisy ogólne

  1. Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-09 wykonuje się w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) lub poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS).
  2. Niniejszy scenariusz stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych, które w procesie oględzin zostały dopuszczone do lotów (BVLOS), zgodą wydaną na podstawie pkt 8.1 załącznika nr 6b do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz.U. z 2019 r. poz.1497) i stale spełniają jej wymogi dotyczące wyposażenia i funkcji systemu bezzałogowego statku powietrznego, z uwzględnieniem zwolnień wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na podstawie pkt 1.2 załącznika nr 6b tego rozporządzenia.
  3. Oświadczenie operatora o korzystaniu z krajowego scenariusza standardowego NSTS-09 zostanie przyjęte jedynie w przypadku, gdy operator otrzymał krajową zgodę na loty (BVLOS) przed dniem 31 grudnia 2020 r.
  4. Oświadczenie operatora o korzystaniu z krajowego scenariusza standardowego NSTS-09 zostanie przyjęte w przypadku ważności posiadanej krajowej zgody na wykonywanie lotów (BVLOS) w dniu składania tego oświadczenia.
  5. Oświadczenia operatora o korzystaniu z krajowego scenariusza standardowego NSTS-09 można składać do dnia 2 grudnia 2021 r. i zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 1 stycznia 2022 r.
  6. W ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-09 mogą być wykonywane loty bezzałogowych statków powietrznych nieopatrzonych etykietą identyfikacyjną klasy określoną w częściach 1–5, 16 i 17 załącznika do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych z państw
  7. Podczas operacji bezzałogowy statek powietrzny nie może przenosić materiałów niebezpiecznych, które – w razie wypadku – mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób.

UAS.NSTS-09.020 Warunki wykonywania lotów

Operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-09 wykonuje się z zachowaniem następujących warunków:

  1. w czasie lotu bezzałogowy statek powietrzny utrzymuje się w odległości do 120 m od najbliższego punktu powierzchni Ziemi; pomiar odległości dostosowuje się odpowiednio do cech geograficznych terenu, takich jak równiny, wzgórza, góry;
  2. w przypadku przelotu bezzałogowym statkiem powietrznym w odległości do 50 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 metrów, maksymalną wysokość operacji można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów powyżej wysokości przeszkody;
  3. operacje (BVLOS) w ramach krajowego scenariusza standardowego NSTS-09 wykonuje się na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *