Aviacom

pl Polish
u-space-drones-dron-drone

Drony – U-Space

Koncepcja –

U-space to zestaw nowych usług i specjalnych procedur zaprojektowanych w celu wspierania bezpiecznego, wydajnego i bezpiecznego dostępu do przestrzeni powietrznej dla dużej liczby dronów. Usługi te opierają się na wysokim poziomie cyfryzacji i automatyzacji funkcji, niezależnie od tego, czy znajdują się one na pokładzie samego drona, czy są częścią naziemnego środowisko.

U-space zapewnia ramy umożliwiające wsparcie rutynowych operacji dronów, a także przejrzysty i skuteczny interfejs z lotnictwem załogowym, dostawcami usług ATM/ANS i władzami.

Przestrzeni U nie należy zatem uważać za określoną objętość przestrzeni powietrznej, która jest wydzielona i przeznaczona wyłącznie do użytku dronów. U-space jest w stanie zapewnić płynne działanie dronów we wszystkich środowiskach operacyjnych i we wszystkich typach przestrzeni powietrznej (w szczególności, ale nie wyłącznie, w przestrzeni powietrznej bardzo niskiego poziomu). Odpowiada na potrzeby obsługi wszystkich rodzajów misji i może dotyczyć wszystkich użytkowników dronów i kategorii dronów.


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Jednym z głównych celów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie bezzałogowych statków powietrznych są działania wspierające tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla dalszego rozwoju rynku usług BSP, czyli realizacja koncepcji U-space, zakładającej bezpieczną i efektywną integrację lotnictwa załogowego i bezzałogowego. Główną drogą do realizacji tego celu są działania związane z systemem UTM, jako fundamentem do organizacji ekosystemu U-Space.

PansaUTM to cyfrowa koncepcja koordynacji lotów BSP oraz cyfrowego zarządzania wnioskami i zgodami na loty w przestrzeni powietrznej, na którą składają się autorskie rozwiązania operacyjne PAŻP oraz część systemowa, zintegrowana z najbardziej popularną wśród operatorów dronów w Polsce aplikacją mobilną Droneradar.

System posiada funkcjonalności pozwalające operatorom BSP na m.in. zgłaszanie planowanych lotów, weryfikację możliwości wykonania lotu pod kątem zgodności z obowiązującym prawodawstwem oraz dostępności przestrzeni powietrznej, jak również na otrzymanie drogą cyfrową zgód (tam gdzie jest to wymagane). Dodatkowo DTM ANSP (podsystem PansaUTM) posiada interfejs dla służb ruchu lotniczego, który będzie  wykorzystywany m.in. w przestrzeni kontrolowanej wokół głównych lotnisk krajowych i będzie umożliwiał taktyczną niewerbalną elektroniczną komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego i informatorami PAŻP a operatorami BSP.

System jest w ostatniej fazie szeregu testów zarówno po stronie jego obsługi przez pracowników PAŻP, jak również po stronie głównych użytkowników – operatorów BSP. Dotychczasowe wyniki wskazują na pełną przydatność systemu i wymierne korzyści dla obu typów użytkowników a zawarte w systemie rozwiązania technologiczne i funkcjonalne skutecznie wspierają cyfryzację i zwiększają dynamikę  obecnego procesu koordynacji lotów BSP.

Planowane w I półroczu 2020 roku wdrożenie operacyjne systemu pozwoli na pierwszą poważną cyfryzację procesów związanych z obsługą rynku dronowego – obecnych procesów  związanych z koordynacją lotów (głównie w zasięgu wzroku operatora) przede wszystkim pomiędzy operatorami BSP a pracownikami PAŻP.

Ponadto PAŻP realizuje opracowany w Agencji Program U-Space, który skupia szereg nowoczesnych działań Agencji na rzecz wsparcia budowy krajowego środowiska dronowego U-Space. Wdrożenie operacyjne PansaUTM jest jego głównym projektem. Program zawiera planowane i możliwe do podjęcia działania w zakresie działań Agencji na rzecz rozwoju i organizacji krajowego ekosystemu U-Space, koordynacji i zarządzania lotami BSP oraz technologicznych rozwiązań związanych z rynkiem bezzałogowych statków powietrznych.

System PansaUTM składa się z następujących komponentów:

a) Rejestracja klientów w systemie.

Celem identyfikacji użytkowników system PansaUTM zawiera moduł rejestracji. Każdy z operatorów BSP, który chce korzystać z możliwości cyfrowej koordynacji lotów z PAŻP zobowiązany jest do utworzenia swojego konta. Użytkownik wypełnia podstawowe dane o sobie, jako operatorze BSP, jak również podaje parametry techniczne wykorzystywanych przez siebie BSP. Dodatkowo ma możliwość załączenia kserokopii dokumentów związanych z uprawnieniami, jakie posiada.

b) Informacje przestrzenne

System PansaUTM zawiera wszystkie dane aeronautyczne niezbędne do dokonania analizy planowanych przez operatorów operacji BSP.

Wyróżniane są w systemie następujące dane przestrzenne:

 • dane aeronautyczne (informacje o statycznych oraz dynamicznych strukturach przestrzeni)
 • informacje o zasadach wynikających z legislacji dotyczącej BSP
 • informacje o operatorach poszczególnych przestrzeni dedykowanych dla BSP


Pierwsze dane zawierają zarówno statyczne jak również dynamiczne informacje, wynikające z dostępności i aktualnego wykorzystania elastycznych struktur przestrzeni powietrznej. 

Dane wynikające z legislacji są obowiązującymi przepisami prawa przełożonymi na język lotniczy i zapisanymi w formie danych statycznych.

Trzeci rodzaj informacji to nic innego jak zdefiniowanie określonych wolumenów przestrzeni, w których funkcjonuje cyfrowy system DTM i w których wymagana jest koordynacja lotów.

Mając aktualne dane dotyczące przestrzeni powietrznej zgromadzone w jednym miejscu system z łatwością dokonuje analizy planowanych misji nie tylko pod kątem dostępności przestrzeni ale również obowiązującego prawodawstwa jak i pod kątem wymaganych zgód na lot od poszczególnych zarządzających danymi wolumenami przestrzeni.

c) Zgłaszanie planowanych operacji BSP.

Moduł dedykowany jest dla operatorów BSP i służy planowaniu misji BSP. Operator rysuje trasę swojej misji, podaje dodatkowo jej parametry (m.in. czas, wysokość) a następnie system wykorzystując dane przestrzenne, w tym legislacyjne, dokonuje analizy możliwości wykonania lotu pod kątem dostępności przestrzeni oraz wskazuje wymagane do zdobycia zgody od zarządzających danymi wolumenami przestrzeni.

d) Podsystem DTM ANSP (dATS)

System dzieli się na dwa podstawowe moduły.

Pierwszy zawiera funkcje przedtaktycznego zarządzania wnioskami na loty BSP w przestrzeni odpowiedzialności PAŻP. Pozwala dokonać analizy wniosków i wydać wstępne zgody na loty BSP, wraz z określeniem ich warunków.

Drugi moduł służy taktycznej koordynacji lotów BSP. Operator BSP przed startem uprzednio zatwierdzonego lotu BSP, niewerbalnie komunikuje się ze służbami ATS PAŻP, które jeżeli sytuacja operacyjna na to pozwala, wydają zgodę na skoordynowany wcześniej lot BSP. Jeżeli sytuacja operacyjna nie pozwala na realizację takiej operacji, służby PAŻP mogą niewerbalnie, cyfrowo odrzucić taki lot, lub zmodyfikować jego parametry.

Szczegółowe informacje nt. systemu PansaUTM można uzyskać na stronach pansa.pl/pansautm i pansa.pl/u-space


Wstęp

Zapotrzebowanie na usługi dronów stale rośnie. Może to generować znaczny wzrost gospodarczy i korzyści społeczne, jak uznano w Strategii UE w dziedzinie lotnictwa z 2015 r., a ostatnio w badaniu perspektywicznym SESAR Drones z 2016 r. i deklaracji warszawskiej w sprawie dronów. Aby wykorzystać ten potencjał, Warszawska Deklaracja wzywa do „pilnych działań w wymiarze przestrzeni powietrznej, w szczególności rozwoju koncepcji U-space”. Docelowo U-space umożliwi wykonywanie złożonych operacji dronów o wysokim stopniu automatyzacji we wszystkich typach środowisk operacyjnych, w tym na obszarach miejskich. U-space musi być wystarczająco elastyczny, aby zachęcać do innowacji, wspierać rozwój nowych przedsiębiorstw i ułatwiać ogólny wzrost europejskiego rynku usług dronów, przy jednoczesnym właściwym rozwiązywaniu na szczeblu UE. Kwestii bezpieczeństwa i ochrony, poszanowaniu prywatności obywateli i minimalizowaniu wpływ środowiska. Ten plan przedstawia proponowaną wizję U-space i sposób jej realizacji. Zamiast zapewniać ostateczne rozwiązanie, ten plan stanowi podstawę do lepszego zdefiniowania sposobu, w jaki drony będą działać w Europie w przyszłości.

The High Level Conference on ‘Drones as a leverage for jobs and new business opportunities’ took place 23-24 November 2016 in Warsaw, Poland and concluded with the so-called “Warsaw Declaration”

Co to jest U-Space?

U-space to zestaw nowych usług i specjalnych procedur zaprojektowanych w celu wspierania bezpiecznego, wydajnego i bezpiecznego dostępu do przestrzeni powietrznej dla dużej liczby dronów. Usługi te opierają się na wysokim poziomie cyfryzacji i automatyzacja funkcji, niezależnie od tego, czy znajdują się one na pokładzie samego drona, czy są częścią środowiska naziemnego. U-space zapewnia ramy umożliwiające wsparcie rutynowych operacji dronów, a także przejrzysty i skuteczny interfejs z lotnictwem załogowym, usługodawcami ATM/ANS (ATM: Air traffic management; ANS: Air navigation service) i władz. Przestrzeni U nie należy zatem uważać za określoną objętość przestrzeni powietrznej, która jest wydzielona i przeznaczona do wyłącznego użytku dronów. Przestrzeń U jest w stanie zapewnić płynne działanie dronów we wszystkich środowiskach operacyjnych i we wszystkich typach przestrzeni powietrznej (w szczególności, ale nie wyłącznie, przestrzeni powietrznej na bardzo niskich poziomach (poniżej 500ft) ). Odpowiada na potrzeby obsługi wszystkich rodzajów misji i może dotyczyć wszystkich użytkowników dronów i kategorii dronów.

Kluczowe zasady U-space?
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom przestrzeni powietrznej operującym w ramach U-space, a także osobom na ziemi.
 • Aby umożliwić konkurencyjne i opłacalne świadczenie usług przez cały czas, wspierając modele biznesowe operatorów dronów.
 • Zapewnienie skalowalnego, elastycznego i adaptowalnego systemu, który może reagować na zmiany popytu, wolumenu, technologii, modeli biznesowych i aplikacji, jednocześnie zarządzając interfejsem z lotnictwem załogowym.
 • Minimalizacja kosztów rozmieszczenia i kosztów operacyjnych poprzez maksymalne wykorzystanie istniejących usług i infrastruktury lotniczej, w tym GNSS, a także z innych sektorów, takich jak usługi łączności ruchomej.
 • Aby umożliwić operacje o wysokiej gęstości z wieloma zautomatyzowanymi dronami pod nadzorem operatorów flot.
 • Przyspieszenie wdrożenia poprzez przyjęcie technologii i standardów z innych sektorów, w których spełniają one potrzeby U-space.
 • Zagwarantowanie sprawiedliwego i sprawiedliwego dostępu do przestrzeni powietrznej dla wszystkich użytkowników.
 • Stosowanie podejścia opartego na ryzyku i ukierunkowanego na wyniki podczas ustanawiania odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa, ochrony (w tym cyberbezpieczeństwa) i odporności (w tym zarządzania trybami awarii), przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko i poszanowaniu prywatności obywateli, w tym ochrony danych.
Jak będzie działać U-space?

Z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami, ograniczeniami operacyjnymi i wymaganiami technicznymi związanymi z eksploatacją drona, U-space ułatwia każdy rodzaj misji, od dostawy towarów, prac lotniczych, poszukiwań i ratownictwa, po bardziej złożone przyszłe zastosowania, takie jak mobilność powietrzna w miastach.
Usługi U-Space oferowane są zarówno prywatnym (rekreacyjnym i profesjonalnym), jak i publicznym użytkownikom dronów, dla wszystkich rodzajów misji. Niektóre usługi spełnią wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa wyrażone przez odpowiednie władze. Ponadto krytyczność tych usług doprowadzi do ustalenia wymagań dotyczących wydajności zarówno dla elementów konstrukcyjnych, jak i świadczenia usług, obejmujących na przykład bezpieczeństwo, ochronę, dostępność, ciągłość i odporność.
Rama U-space obejmuje rozbudowany oraz skalowalny zakres usług opartych na uzgodnionych standardach UE i świadczonych przez usługodawców. Usługi te nie powielają funkcji ATC (Air Traffic Control), ale dostarczają kluczowych usług w celu zorganizowania bezpieczną i wydajną eksploatację dronów oraz zapewnienie właściwej komunikacji z lotnictwem załogowym, ATC i odpowiednimi organami. Mogą one obejmować dostarczanie danych, usługi pomocnicze dla operatorów dronów, takie jak pomoc w planowaniu lotu oraz bardziej ustrukturyzowane usługi, takie jak śledzenie lub zarządzanie przepustowością.
Trzy usługi zostały już zidentyfikowane jako „usługi podstawowe”: rejestracja elektroniczna (e-rejestracja), identyfikacja elektroniczna (e-identyfikacja) i geofencing. Obecne inicjatywy przewidują, że elektroniczna rejestracja jest obowiązkowa dla operatorów dronów (z wyjątkiem operatorów dronów o wadze poniżej 250 gram), a także niektórych klas dronów wykorzystywanych w kategorii otwartej oraz wszystkich dronów wykorzystywanych w konkretnej kategorii. Identyfikacja elektroniczna pozwoli władzom zidentyfikować lecącego drona i powiązać go z informacjami przechowywanymi w rejestrze. Identyfikacja wspiera wymogi bezpieczeństwa i ochrony, a także procedury egzekwowania prawa.

Jak można wdrożyć U-space?

Stopniowe wdrażanie U-space wiąże się z rosnącą dostępnością bloków usług i technologii prorozwojowych. Z biegiem czasu usługi U-space będą ewoluować wraz ze wzrostem poziomu automatyzacji drona, a zaawansowane formy interakcji z otoczeniem (w tym załogowymi i bezzałogowymi statkami powietrznymi) będą możliwe głównie poprzez cyfrową wymianę informacji i danych.

U1 – Usługi fundacji U-space zapewniają e-rejestrację, e-identyfikację i geofencing.

U2 – Początkowe przestrzenie U-space mogą rozpocząć pracę dronów i mogą rozpocząć zarządzanie lotem, rozpocząć pracę lotosu, informacje o dynamicznej przestrzeni i interfejsie interfejsowym proceduralnym z obecnymi rozwiązaniami.

U3 – Zaawansowane usługi U-space wspierają bardziej złożone operacje w gęstych obszarach i
może obejmować zarządzanie wydajnością i pomoc w wykrywaniu konfliktów. W rzeczywistości, dostępność automatycznych funkcji „wykrywaj i unikaj” (DAA), oprócz bardziej niezawodnych środków komunikacji, doprowadzi do znacznego wzrostu operacji we wszystkich środowiskach.

U4 – Pełne usługi U-space, w szczególności usługi oferujące zintegrowane interfejsy z lotnictwem załogowym, wspierają pełną zdolność operacyjną U-space i będą polegać na bardzo wysokim poziomie automatyzacji, łączności i cyfryzacji zarówno dla drona, jak i systemu U-space.


Korzyści dla społeczeństwa i gospodarki europejskiej

Użytkownicy/operatorzy dronów:

Oferuje sprawiedliwy, elastyczny i otwarty dostęp do przestrzeni powietrznej

Otwiera rynek usług dronów

Organy regulacyjne:

Utrzymuje kontrolę nad przestrzenią powietrzną

Zapewnia prywatność, bezpieczeństwo, ochronę i ochrona środowiska

Egzekwuje rejestracje i identyfikacje dronów

Ochrania obszary krytyczne dla bezpieczeństwa i ochrony

Obywatele:

Oferuje nowe i innowacyjne usługi dronowe

Zapewnia bezpieczne i zabezpieczone operacje dronów

Ochrania prywatność i ochrania środowisko (hałas i zanieczyszczenie wizualne)

Biznes:

Umożliwia rozwoju nowych modeli biznesowych

Pobudza zatrudnienie i wzrost na rynku

Wspiera przejścia na automatyzację i digitalizacje

Co oferuje SESAR

Oczekuje się, że U-space zostanie utworzony z usługami U1 ułatwiającymi dużą liczbę bieżących operacji dronów, jednocześnie umożliwiając nowe. SESAR planuje dostarczyć kilka przedoperacyjnych demonstracji początkowych usług U-space (U2), a także pierwszych wyników projektów badawczo-rozwojowych, które utorują drogę do rozwoju U-space (U2- U4).

conops-list-3rd-edition

Czy U-space jest w pełni pokryta?

Usługi U-space zostały zbadane, rozwinięte i zademonstrowane w różnych wariantach środowisk (miejskich, wiejskich, podmiejskich), przestrzeni powietrznej (kontrolowanej, niekontrolowanej), biorąc pod uwagę wiele rodzajów lotów (ręczne, częściowo zautomatyzowane, w pełni zautomatyzowane, mieszane), operacje (wizualna linia wzroku (VLOS), BVLOS, bardzo niski poziom (VLL), powyżej VLL), zagęszczenie dronów, nie wspominając złożoność ruchu (np. jednoczesne loty) i złożoność świadczenia usług (np. wielu dostawców usług). Doprowadziło to do powstania dużej liczby możliwych kombinacji usług, których analiza daje obraz zasięgu usług badanych w ramach projektów.

Usługi Fundacji (U1)

Z analizy poszczególnych raportów wynika, że usługi U1 zostały w pełni zaadresowane przez: projekty. Na przykład usługa pomocy w rejestracji została zademonstrowana w ramach projektu „D-flight internet of drones environment” (DIODE), z przypadkami użycia obejmującymi jednego dostawcę usług kosmicznych (USSP), co odpowiada niskiej złożoności.

Usługi początkowe (U2)

Ze względu na prowadzone równolegle działania projekty demonstracyjne oparły swoją pracę w sprawie CONOPS (wydanie pierwsze – czerwiec 2018), podczas gdy bieżąca analiza uwzględnia najnowszy CONOPS (edycja trzecia – wrzesień 2019) jako punkt odniesienia. Dlatego nie dziwi fakt, że usługi U2 wprowadzone w tym najnowszym wydaniu (np. raportowanie obywatelskie) są objęte projektami tylko częściowo. Dotyczy to również innych usług wprowadzonych po raz pierwszy w trzecim wydaniu, takich jak mapa gęstości zaludnienia lub usługi informacyjne o zakłóceniach elektromagnetycznych.
Jednak niektóre projekty dotyczą usług, które nie zostały uwzględnione w pierwszym CONOPS, takich jak usługi informacji geoprzestrzennej. Fińsko-estońska „Zatoka Fińska” – bardzo duży projekt demonstracyjny U-space (GOF U-space) i projekt „Europejskie stanowisko testowe UTM dla U-space” (EuroDRONE) zademonstrowały tę usługę, zajmując się niektórymi przypadkami dotyczącymi tylko jednego unikalnego USSP. Scenariusze opierały się na częściowo zautomatyzowanych lotach w kontrolowanej przestrzeni powietrznej oraz w pełni zautomatyzowanych lotach w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej VLL.
U2 jest głównym blokiem usług dla U-space, biorąc pod uwagę usługi wstępnie zdefiniowane na początku działalności badawczej przez SESAR JU.
Niektóre usługi zostały częściowo pokryte, ponieważ tak jest w przypadku zarządzania awaryjnego, które DIODA, „Demonstracja wielu dostawców przestrzeni U” (DOMUS) i EuroDRONE. Ich badania ograniczały się do niekontrolowanej przestrzeni powietrznej, w VLL i tylko z jednym USSP na raz.
Przeprowadzono również badania nad usługą komunikacyjną i infrastrukturalną EuroDRONE. Ich badania obejmowały scenariusze obejmujące w pełni zautomatyzowane loty w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej i jeden USSP.
Tymczasem DOMUS i EuroDRONE skierowały do ​​służby infrastruktury nawigacyjnej scenariusze obejmujące tylko niekontrolowaną przestrzeń powietrzną, co oznacza, że ​​kontrolowana przestrzeń powietrzna wymaga działań uzupełniających.

Zaawansowane usługi (U3)

Zakres usług U3 jest mieszany. Chociaż usługa dynamicznego zarządzania pojemnością była objęta różnymi projektami demonstracyjnymi, tylko ograniczona liczba konfiguracji zostały przeprowadzone w odniesieniu do usługi taktycznego rozwiązywania konfliktów – w szczególności poprzez projekt „Walidacja U-space poprzez testy na obszarach miejskich i wiejskich” (VUTURA) oraz „Bezpieczna i elastyczna integracja początkowych usług U-space w rzeczywistym środowisku” ( SAFIR), który dostarczył pierwszego zestawu cennych wniosków dotyczących taktycznego rozwiązywania konfliktów. Podobnie tylko ograniczona liczba działań została przeprowadzona na wspólnym interfejsie z kontrolą ruchu lotniczego (ATC). Kilka projektów, takich jak VUTURA i SAFEDRONE, opracowało rozwiązania dla tej usługi, z demonstracjami dotyczącymi tylko jednego USSP i pojazdów bezzałogowych.

Jak rozwinięta jest U-space?

Aby ocenić dojrzałość technologii U-space, program badawczy SESAR JU opierał się na dwóch podstawowych założeniach: pierwsze zakładało, że usługi U1 są gotowe i dostępne już teraz; druga zakładała, że ​​usługi U2 są technicznie możliwe i mogą być realizowane już dziś. Projekty SESAR JU zostały następnie zaprojektowane w celu przetestowania tych założeń i raportowania ich prawdziwości.
Chociaż projekty dostarczają wielu przykładów, w których usługi U1 (fundamenty), takie jak geofencing i identyfikacja, są już dostępne, pokazują również wyraźnie, że brak standaryzacji doprowadził do różnic w wydajności. Ponadto, istnieją luki w możliwościach, na przykład w zakresie wymiany informacji z innymi interesariuszami lub obsługi wielu dronów. Podobnie, podczas gdy zaawansowana technologia obsługuje wiele usług U2 (początkowych), w tym śledzenie oraz monitorowania, planowania lotów i komunikacji, świadczenie tych usług charakteryzowało się słabymi wynikami w zakresie łączności i interoperacyjności. Wyniki pochodzące z tej pierwszej rundy odkrywczych badań i działań demonstracyjnych SESAR, po raz pierwszy w Europie, pozwala na wyciągnięcie wniosków z serii projektów, które dotyczą pełnego zakresu zagadnień, które należy uwzględnić, aby wdrożyć U-Space. Pozwala to na rygorystyczną analizę zarówno tego, gdzie stoimy, jak i tego, jak skoncentrować się na dalszej pracy, aby umożliwić U-space osiągnięcie wyższego poziomu dojrzałości. Na przykład wiele modeli biznesowych potrzebuje dronów do bezpiecznego przeprowadzania operacji na duże odległości, znanych jako poza wizualną linią wzroku (BVLOS). Obejmują one niezawodną dwustronną łączność podczas lotu oraz środki do identyfikacji i śledzenia dronów podczas lotu w powietrzu, aby lot mógł być bezpiecznie zarządzany i odkonfliktowany z załogowych samolotów i innych dronów.
Podsumowując, projekty wykazały, że służby U1 i U2 są gotowe na środowiska o niskim poziomie złożoności (obszary wiejskie, wydzielona przestrzeń powietrzna) i niskim zagęszczeniu ruchu. Jednocześnie wnioski wskazują na potrzebę dalszego rozwoju i walidacji przestrzeni U, aby dopasować ją do wysokiej złożoności/gęstości (operacje miejskie, ruch mieszany) przyszłych środowisk operacyjnych.
Jak wyjaśniono dalej, wszystkie Usługi U2, U3 i U4 podlegają przyszłe działania w zakresie badań i innowacji. Niektóre z nich są bardziej krytyczne: zarządzanie konfliktami, zarządzanie kryzysowe i usługi monitorowania to te, które sprawią, że U-space będzie skalowalny i solidny, aby wspierać gęste i złożone operacje w U2 i zapewnią przejście na U3 i U4.

https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/U-space%20research%20innovation%20results.pdf

Więcej informacji na temat projektu CESAR U-space można znaleść na pliku:

Więcej informacji można znaleść na stronie http://sesarju.eu

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *