Aviacom

pl Polish
drony strefy geograficzne wytyczne KOMISJI UE 2019 947

Drony – STREFY GEOGRAFICZNE

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych,  nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia stref geograficznych dla BSP które ułatwiają, ograniczają lub wykluczają prowadzenie operacji bezzałogowych statków powietrznych. Przepisy definiują strefę geograficzną jako  część przestrzeni powietrznej wyznaczoną przez właściwy organ, która ułatwia, ogranicza lub wyklucza operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych, aby wyeliminować zagrożenia związane z bezpieczeństwem, prywatnością, ochroną danych osobowych, ochroną lub środowiskiem wynikające z operacji z użyciem tych systemów. Od początku 31.12.2020 roku obowiązują nas zapisy ujęte w  Wytycznych  Nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 30 grudnia 2020 r  w sprawie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, stworzone w oparciu o w/w regulacje.

Wytyczne  wskazują Polską Agencję Żeglugi Powietrznej jako instytucje uprawnioną do wyznaczania stref geograficznych w ramach funkcjonowania systemu zarządzania operacjami BSP- PansaUTM.

Wytyczne  określają następujące rodzaje stref geograficznych wyznaczanych przez Agencję:

  • DRA-P: strefę zakazaną, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych nie mogą być wykonywane;
  • DRA-R: strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez Agencję lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa geograficzna została wyznaczona. Wyróżnia się następujące rodzaje stref geograficznych DRA-R:
  1.  DRA-RH – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
  2. DRA-RM – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa powyżej;
  3. DRA-RL – strefa ograniczona dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na operacje, o której mowa w powyżej;
  • DRA-I – strefą informacyjną dla bezzałogowych statków powietrznych, zawierającą informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych, w tym ostrzeżenia nawigacyjne.
  • DRA-T – strefę ograniczoną dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której Agencja wskazuje wymogi techniczne, które obowiązany jest spełniać system bezzałogowego statku powietrznego, przy pomocy którego realizowana ma być operacja. Dla strefy DRA-T dopuszcza się wprowadzenie obowiązku uzyskania zgody na operacje.
  • DRA-U – strefa geograficzna dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, w której operacje systemów bezzałogowych statków powietrznych mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i na warunkach wskazanych przez Agencję.

Agencja uwzględnia opublikowane w Zbiorze Informacji Lotniczych (AIP Polska) strefy przestrzeni powietrznej zobrazowane m.in. w aplikacji DroneRadar i systemie PansaUTM zamieniając je na strefy geograficzne obowiązujące wyłącznie dla bezzałogowych statków powietrznych i jest uprawniona do dokonywania zmian w wyznaczonych strefach geograficznych, dotyczących w szczególności określenia nowych granic strefy geograficznej, warunków wykonywania operacji w strefie geograficznej lub okresu jej obowiązywania.

Z dniem 31.12.2020r. następuje konwersja stref funkcjonujących już w przestrzeni powietrznej (AIP Polska, NOTAM)  na strefy geograficzne  na podstawie  Wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z  dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z tabelą na stronie Państwowej Agencji Żeglugi https://www.pansa.pl/uas_geozones/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *