Aviacom

pl Polish
nowe-przepisy-latania-dronami-prawo-lotnicze-BSP

Drony – Projekt nowych przepisów odnośnie BSP

Projekt z dnia 26.08.2021 r.

USTAWA

z dnia ……………………….. 2021 r.
o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Art. 26a. 1. Opłacie lotniczej podlegają:

– po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) sprawowanie nadzoru nad:a)  operatorami systemów bezzałogowych statków powietrznych, którzy:

–  złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE (art. 5 ust. 5 – państwa członkowskiego rejestracji zgodnie z sekcją UAS.SPEC.020 określoną w części B załącznika w odniesieniu do operacji zgodnej ze scenariuszem standardowym, jak określono w dodatku 1 do załącznika, operator bezzałogowego systemu powietrznego nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na operację zgodnie z ust. 1–4 niniejszego artykułu, a zastosowanie ma procedura określona w art. 12 ust. 5.), lub oświadczenie o wykonywaniu operacji zgodnie z krajowym scenariuszem standardowym,

–  posiadają zezwolenie na operację, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/947/UE, ( Właściwy organ udziela zezwolenia na operację, jeżeli w wyniku weryfikacji stwierdzi, że: a) cele w zakresie bezpieczeństwa operacji uwzględniają ryzyko związane z daną operacją; b) środki ograniczające ryzyko dotyczące warunków operacyjnych, w jakich wykonywane mają być operacje, kompetencje personelu zaangażowanego w operację oraz cechy techniczne bezzałogowego statku powietrznego, traktowane łącznie, są odpowiednie i wystarczająco solidne, aby zapewnić bezpieczeństwo operacji w świetle zidenty­fikowanego ryzyka na ziemi i w powietrzu; c) operator bezzałogowego systemu powietrznego złożył oświadczenie potwierdzające, że planowana operacja jest zgodna z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami unijnymi i krajowymi, które jej dotyczą, w szczególności w odniesieniu do prywatności, ochrony danych, odpowiedzialności, ubezpieczenia, ochrony oraz ochrony środowiska. )

–  posiadają certyfikat operatora lekkiego systemu bezzałogowego statku powietrznego (certyfikat LUC), o którym mowa w art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 2019/947/UE, ( „certyfikat operatora lekkich bezzałogowych systemów powietrznych” („certyfikat LUC”) oznacza certyfikat wydany operatorowi bezzałogowego systemu powietrznego przez właściwy organ, jak określono w części C załącznika; )

–  wykonują operacje w kategorii „certyfikowanej”, o której mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2019/947/UE, certyfikowanym systemem bezzałogowego statku powietrznego, ( Kategoria „certyfikowana” operacji wykonywanych z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego. Operacje klasyfikuje się jako operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii: 1. „certyfikowanej” wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki: a) bezzałogowy system powietrzny jest certyfikowany na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945; oraz b) operację wykonuje się w którychkolwiek z następujących warunków: (i)  nad zgromadzeniami osób; (ii)  wiąże się ona z przewozem osób; (iii) wiąże się ona z przewozem materiałów niebezpiecznych, które – w razie wypadku – mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich. / Ponadto operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego klasyfikuje się jako operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „certyfikowanej”, jeżeli właściwy organ, w oparciu o ocenę ryzyka przewidzianą w art. 11, uzna, że ryzyka, jakie stwarza dana operacja, nie można odpowiednio ograniczyć bez objęcia bezzałogowego systemu powietrznego oraz operatora tego systemu certyfikacją oraz, w stosownych przypadkach, bez objęcia pilota bezzałogowego statku powietrznego obowiązkiem uzyskania licencji. )

b)  wyznaczonymi podmiotami, o których mowa w art. 156n ust. 1, ( poniżej )

c) uznanymi podmiotami, o których mowa w art. 156o ust. 1, ( Poniżej )


Art. 27. 1. Prezes Urzędu kontroluje przestrzeganie przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

a) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) członkowie personelu odpowiedzialni za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w pkt 4 dodatku 3 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE.”, 

b)  w ust. 3a po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) zabezpieczenia lub przyjęcia do depozytu systemu bezzałogowego statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione, w celu niedopuszczenia do jego używania;”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Kontrole niezapowiedziane statków powietrznych i ich załóg, systemów bezzałogowych statków powietrznych i ich operatorów oraz lotnisk, przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej albo dowodu tożsamości oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Prezesa Urzędu.”;


w dziale III w rozdziale 2 przed art. 34 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

Art. 33a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do systemów bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych do wykonywania operacji w kategorii „certyfikowanej”, o której mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2019/947/UE.”; ( Kategoria „certyfikowana” operacji wykonywanych z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego. Operacje klasyfikuje się jako operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii: 1. „certyfikowanej” wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki: a) bezzałogowy system powietrzny jest certyfikowany na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945; oraz b) operację wykonuje się w którychkolwiek z następujących warunków: (i)  nad zgromadzeniami osób; (ii)  wiąże się ona z przewozem osób; (iii) wiąże się ona z przewozem materiałów niebezpiecznych, które – w razie wypadku – mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich. / Ponadto operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego klasyfikuje się jako operacje wykonywane z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w kategorii „certyfikowanej”, jeżeli właściwy organ, w oparciu o ocenę ryzyka przewidzianą w art. 11, uzna, że ryzyka, jakie stwarza dana operacja, nie można odpowiednio ograniczyć bez objęcia bezzałogowego systemu powietrznego oraz operatora tego systemu certyfikacją oraz, w stosownych przypadkach, bez objęcia pilota bezzałogowego statku powietrznego obowiązkiem uzyskania licencji. )


w art. 40 w ust. 1: 

a)  po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) statek powietrzny podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ( Minister Obrony Narodowej prowadzi rejestr wojskowych statków powietrznych. ) lub w art. 44 ust. 1 ( Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego.) ,
b)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:  „5) mimo zaistnienia odpowiednich okoliczności nie obowiązuje porozumienie, o którym mowa w art. 32 ust. 1.”;  ( Jeżeli statek powietrzny zarejestrowany w polskim rejestrze statków powietrznych będzie używany przez podmiot, którego główne miejsce działalności lub, jeśli nie ma takiego miejsca działalności, miejsce stałego pobytu albo siedziba znajduje się w innym państwie, to nadzór, o którym mowa w art. 31 ust. 2, może być w całości lub w części przekazany władzom lotniczym tego państwa, w drodze porozumienia zawartego między Prezesem Urzędu a organami władz lotniczych tego państwa. )


Kwalifikacje personelu – art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkiem personelu lotniczego jest osoba, która posiada:

1)  ważną licencję lub świadectwo kwalifikacji i jest wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego lub innego odpowiedniego rejestru prowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami lub

2)  ważny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i uprawniający do wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego i jest wpisana do rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych.”; 


w art. 119 ( Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach dla wszystkich jej użytkowników, a swoboda lotów w niej cywilnych statków powietrznych może być ograniczona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia Prawa lotniczego, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym organizacji międzynarodowych. ) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku gdy instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wprowadza na wniosek ograniczenie lotów w części przestrzeni powietrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 4 pkt 2, wnioskodawca jest obowiązany złożyć wniosek o wyznaczenie strefy geograficznej dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o którym mowa w art. 156h ust. 1 pkt 2, odpowiadający swoim zakresem wnioskowi o wprowadzenie ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej.”; 


art. 149 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 149. 1. Wykonywanie lotów międzynarodowych z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego przez operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego z państwa trzeciego wymaga zezwolenia Prezesa Urzędu.

2. Prezes Urzędu, wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej:

1)  w kategorii „otwartej” w rozumieniu art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE – odpowiednio na zasadach określonych w części A załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE;

2)  w kategorii „szczególnej” w rozumieniu art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE – odpowiednio na zasadach określonych w art. 12 ust. 1–4 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

3)  w kategorii „certyfikowanej” w rozumieniu art. 6 rozporządzenia nr 2019/947/UE odpowiednio na zasadach określonych w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 2019/947/UE


po dziale VI dodaje się dział VIa w brzmieniu:

„Dział VIa 

Bezzałogowe statki powietrzne

Rozdział 1 

Wykonywanie operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego 

Art. 156a. 1. W polskiej przestrzeni powietrznej operacje z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego, w tym wykonywane w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa i obronności państwa, ochroną granicy państwowej lub ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, wykonuje się zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2018/1139/UE, rozporządzenia nr 2019/947/UE, ustawy oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. 

2. Wykonanie operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego podlega zgłoszeniu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania operacji, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgłoszenia dokonuje operator systemu bezzałogowego statku powietrznego lub pilot bezzałogowego statku powietrznego. 

3. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej może zwolnić podmioty wykonujące operacje z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa i obronności państwa, ochroną granicy państwowej lub ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego. Podmiot zwolniony z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, informuje Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, w sposób przez nią wskazany, o zamiarze wykonania operacji. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub obcych sił zbrojnych w polskiej przestrzeni powietrznej w wydzielonych elementach struktury przestrzeni powietrznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 121 ust. 5 ustawy. 

5. Przepisów ust. 1 i 4 nie stosuje się do operacji z użyciem wojskowego statku powietrznego będącego systemem bezzałogowego statku powietrznego wykonywanych według wskazań przyrządów (IFR) na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub obcych sił zbrojnych, w polskiej przestrzeni powietrznej. 

6. Operacje, o których mowa w ust. 5, są wykonywane w: 

1)  wydzielonych elementach struktury przestrzeni powietrznej sklasyfikowanych jako
przestrzeń kontrolowana z zapewnianą służbą kontroli ruchu lotniczego; 

2)  ogólnodostępnej przestrzeni powietrznej, w której jest zapewniana służba kontroli
ruchu lotniczego; 

3)  wydzielonych elementach struktury przestrzeni powietrznej niesklasyfikowanych; 

4)  strefach kontrolowanych lotnisk wojskowych (MCTR); 

5)  rejonach kontrolowanych lotnisk wojskowych lub węzłów lotnisk wojskowych MTMA; 

6)  wydzielonych elementach struktury przestrzeni powietrznej sklasyfikowanych jako przestrzeń kontrolowana z zapewnianymi przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służbami kontroli ruchu lotniczego.

7. Wykonywanie operacji, o których mowa w ust. 5, następuje przy zachowaniu następujących warunków: 

1)  na podstawie i zgodnie z porozumieniem zawartym między: 

a)  właściwą instytucją zapewniającą służby kontroli ruchu lotniczego a zainteresowanym podmiotem – w odniesieniu do operacji wykonywanych w przestrzeni, o której mowa w ust. 6 pkt 1 i 2; 

b)  właściwym organem wojskowym a zainteresowanym podmiotem – w odniesieniu do operacji wykonywanych w przestrzeni, o której mowa w ust. 6 pkt 3–6; 

2)  zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR);

3)  przez pilota bezzałogowego statku powietrznego posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie wykonywania lotów zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR); 

4)  po uzyskaniu zezwolenia Ministra Obrony Narodowej na wykonywanie operacji, o
których mowa w ust. 5.
8. Porozumienie, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, określa co najmniej: 

1)  typ wykorzystywanych systemów bezzałogowych statków powietrznych; 

2)  sposoby koordynacji rejonów i tras lotów; 

3)  minimalne wyposażenie systemu bezzałogowego statku powietrznego; 

4)  standardowe procedury operacyjne; 

5)  procedury awaryjne.

9. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, strony mogą postanowić, że w odniesieniu do niektórych operacji, o których mowa w ust. 5, lub ich kategorii nie stosuje się wymagań określonych w porozumieniu. 

10. Właściwa instytucja zapewniająca służby kontroli ruchu lotniczego może uzależnić zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, od ustalenia w porozumieniu warunków wykonywania operacji, o których mowa w ust. 5, których spełnienie jest niezbędne w celu utrzymania bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej, oraz od przedstawienia przez zainteresowany podmiot oceny i analizy ryzyka operacyjnego. 


Rozdział 2

Strefy geograficzne dla systemów bezzałogowych statków powietrznych

Art. 156h. 1. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wyznacza strefy geograficzne dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w art. 15 rozporządzenia nr 2019/947/UE, zwane dalej „strefami geograficznymi”:

1)  z własnej inicjatywy, 

2)  na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o wyznaczenie strefy geograficznej 

– zgodnie z art. 15 rozporządzenia nr 2019/947/UE, ustawą, przepisami wydanymi na podstawie art. 156g ust. 2 oraz z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 5 oraz art. 121 ust. 5. 

( art. 15 Warunki operacyjne dotyczące stref geograficznych dla bezzałogowych systemów powietrznych 1. Określając strefy geograficzne dla bezzałogowych systemów powietrznych ze względów bezpieczeństwa, ochrony, prywatności lub względów środowiskowych, państwa członkowskie mogą: a)  zakazać niektórych lub wszystkich operacji z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych, wymagać spełnienia szczególnych warunków w odniesieniu do niektórych lub wszystkich operacji z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych bądź wymagać uzyskania uprzedniego zezwolenia na operację w odniesieniu do niektórych lub wszystkich operacji z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych; b)  objąć operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych określonymi normami środowiskowymi; c)  zezwolić na dostęp wyłącznie niektórym klasom bezzałogowych systemów powietrznych; d)  zezwolić na dostęp wyłącznie bezzałogowym systemom powietrznym wyposażonym w określone funkcje techniczne, w szczególności w systemy zdalnej identyfikacji lub systemy świadomości przestrzennej. 2. W oparciu o ocenę ryzyka przeprowadzoną przez właściwy organ państwa członkowskie mogą wyznaczyć strefy geograficzne, w których operacje z użyciem bezzałogowych systemów powietrznych zwolnione są z jednego wymogu lub większej liczby wymogów przewidzianych dla kategorii „otwartej”. 3. Jeżeli państwa członkowskie wyznaczają strefy geograficzne dla bezzałogowych systemów powietrznych na podstawie ust. 1 lub 2, do celów świadomości przestrzennej zapewniają, aby informacje na temat tych stref geogra­ficznych, w tym okres ich obowiązywania, były podawane do wiadomości publicznej we wspólnym unikalnym formacie cyfrowym. )

2. W przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 156k wyznaczenie strefy geograficznej wymaga uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Urzędu.

3. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przeprowadza ocenę wstępną wniosku, októrym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia oceny wstępnej wniosku o wyznaczenie strefy geograficznej Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ustali, że dla realizacji oczekiwanych rezultatów określonych przez wnioskodawcę jest wystarczające wyznaczenie stref geograficznych w liczbie określonej we wniosku, wzywa wnioskodawcę do uiszczenia opłaty za wyznaczenie każdej strefy geograficznej, wyznaczając termin na jej uiszczenie. Opłata za przeprowadzenie oceny wstępnej wniosku o wyznaczenie strefy geograficznej podlega zaliczeniu na poczet opłaty za wyznaczenie strefy geograficznej.


Rozdział 3

Rejestr operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych

Art. 156m. 1. Prezes Urzędu prowadzi rejestr operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych, zwany dalej „rejestrem operatorów”. 

2. Rejestr operatorów jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego BSP, zgodnie z art. 14 ust. 1, 2, 4–6 i 8 rozporządzenia nr 2019/947/UE. 

3.Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego przed wykonaniem pierwszej operacji bezzałogowym statkiem powietrznym rejestruje się w rejestrze operatorów, na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE.


Rozdział 4

Wyznaczone podmioty i uznane podmioty

Art. 156n. 1. Prezes Urzędu wyznacza podmiot będący kwalifikowaną jednostką w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 2018/1139/UE, zwany dalej „wyznaczonym podmiotem”, który złożył:

1)  wniosek o zamiarze przeprowadzania egzaminu teoretycznego i wydawaniacertyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego do wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE, lub

2)  oświadczenie, o którym mowa w dodatku 4 do załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE, oraz wniosek o wydawanie certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, lub

3)  oświadczenie o zamiarze przeprowadzania szkolenia i egzaminu, zgodnie z krajowym scenariuszem standardowym, oraz wniosek o wydawanie certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, lub

4)  wniosek o zamiarze przeprowadzania szkolenia i egzaminu, zgodnie z zezwoleniem na operację, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia nr 2019/947/UE, oraz wniosek o wydawanie certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego


Rozdział 5

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje, szkolenia i egzaminy

Art. 156p. 1. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pilota bezzałogowego statku powietrznego i uprawniającym do wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego jest:

1)  potwierdzenie zaliczenia szkolenia i zdania egzaminu online – w przypadkuwykonywania operacji w podkategorii A1 i A3 w kategorii „otwartej”, o którejmowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

2)  certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, którego wzórokreślają przepisy wydane na podstawie ust. 2 – w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

3)  certyfikat wiedzy teoretycznej i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie ust. 2 – w przypadku wykonywania operacji w kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE.


Rozdział 6

Zapobieganie bezprawnemu wykonywaniu operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego

Art. 156zd. 1. Osoba użytkująca system bezzałogowego statku powietrznego może zostać poddana sprawdzeniu, czy operacja jest wykonywana zgodnie z przepisami prawa, przez:

1)  osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, strażników Straży Marszałkowskiej lub Straży gminnej (miejskiej);

2)  strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenach lasów lub parków narodowych.2.Osoba użytkująca system bezzałogowego statku powietrznego wykonuje

polecenia wydawane przez osobę dokonującą sprawdzenia, o której mowa w ust. 1.

Art. 156ze. 1. Bezzałogowy statek powietrzny może zostać zniszczony, unieruchomiony albo nad jego lotem może zostać przejęta kontrola, w przypadku gdy:

1)  zagraża lub może zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi;

2)  stwarza lub może stworzyć zagrożenie dla chronionych obiektów, urządzeń lubobszarów;

3)  zakłóca lub może zakłócić przebieg imprezy masowej albo zagraża bezpieczeństwujej uczestników;

4)  stwarza lub może stworzyć uzasadnione podejrzenie, że może zostać użyty jakośrodek ataku terrorystycznego;

5)  stwarza lub może stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, statkupowietrznego lub życia lub zdrowia, załogi lub pasażerów znajdujących się na jegopokładzie;

6)  utrudnia lub może utrudnić ruch lotniczy lub powoduje lub może spowodować jegowstrzymanie lub ograniczenie.

2.Do zniszczenia, unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego albo przejęcia kontroli nad jego lotem w przypadkach, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, strażnicy gminni (miejscy), żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pracownicy służby ochrony lotniska oraz pracownicy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.

3. Za szkody powstałe w wyniku zniszczenia, unieruchomienia albo przejęcia kontroli nad lotem bezzałogowego statku powietrznego w przypadkach, o których mowa w ust. 1, pilot bezzałogowego statku powietrznego lub operator systemu bezzałogowego statku powietrznego.”;


w art. 209 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego użytkujący bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem wynosi równowartość 3000 SDR.”;


w art. 209o dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Podmiot, który nie zawarł umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, októrej mowa w art. 209 ust. 1a, podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł.”;


po art. 209um dodaje się art. 209un w brzmieniu:

Art. 209un. 1. Kto wykonuje operacje systemem bezzałogowego statku powietrznego niezgodnie z warunkami wykonywania operacji w danej strefie geograficznej podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł za każde naruszenie.

2. Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego, który nie poinformuje o zmianie danych w rejestrze operatorów dotyczących tego operatora, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

3. Pilot bezzałogowego statku powietrznego, który wykonuje operacje z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego z naruszeniem warunków wykonywania operacji określonych w krajowym scenariuszu standardowym podlega karze pieniężnej w wysokości 4 000 zł za każde naruszenie.

4. Pilot bezzałogowego statku powietrznego, który wykonuje operacje z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego z przekroczeniem zaleceń i ograniczeń określonych przez producenta podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

5. Pilot bezzałogowego statku powietrznego, który wbrew art. 156zc ust. 2 nie zwróci Prezesowi Urzędu cofniętego dokumentu, o którym mowa w art. 156p ust.1, podlega karze pieniężnej w wysokości 200 zł.

6. Kto działa z naruszeniem obowiązków lub warunków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/945/UE lub rozporządzenia nr 2019/947/UE, podlega karze pieniężnej w wysokości od 300 do 15 000 zł.

7. Wykaz naruszeń obowiązków lub warunków, o których mowa w ust. 6, oraz wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia określa załącznik nr 5c do ustawy.


w art. 209w ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 209a–209un, nakłada Prezes Urzędu, wdrodze decyzji administracyjnej.”;


w art. 210 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

„16) wykonuje lot z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego niezgodnie z zasadami i warunkami operacyjnymi wykonywania takich lotów,

17) wbrew art. 14 rozporządzenia nr 2019/947/UE, będąc operatorem systemu bezzałogowego statku powietrznego, nie przestrzega przepisów dotyczących rejestru operatorów oraz rejestru statków”;


po załączniku nr 5b do ustawy dodaje się załącznik nr 5c do ustawy w brzmieniu:


„Załącznik nr 7

OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z WYZNACZANIEM STREF GEOGRAFICZNYCH DLA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH, PRZEDŁUŻANIEM OKRESU ICH OBOWIĄZYWANIA I ICH PONOWNYM WYZNACZENIEM

1. Opłata za przeprowadzenie wstępnej oceny wniosku o wyznaczenie strefy geograficznej: 50zł/szt.

2. Opłata za wyznaczenie strefy geograficznej:

1) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o wyznaczenie od 1 do 10 stref geograficznych…: 200zł/szt.

2) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o wyznaczenie od 11 do 49 stref geograficznych…: 150zł/szt.

3) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o wyznaczenie powyżej 49 stref geograficznych…: 100zł/szt.

3. Opłata za przedłużenie okresu obowiązywania strefy geograficznej:

1) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o przedłużenie okresów obowiązywania od 1 do 10 stref geograficznych: 50zł/szt.

2) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o przedłużenie okresów obowiązywania od 11 do 49 stref geograficznych: 35zł/szt.

3) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o przedłużenie okresów obowiązywania powyżej 49 stref geograficznych: 20zł/szt.

4. Opłata za ponowne wyznaczenie strefy geograficznej:

1) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o ponowne wyznaczenie od 1 do 10 stref geograficznych: 100zł/szt.

2) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o ponowne wyznaczenie od 11 do 49 stref geograficznych: 75zł/szt.

3) w przypadku gdy wnioskodawca występuje jednocześnie o ponowne wyznaczenie powyżej 49 stref geograficznych: 50zł/szt.


Art. 3b. 1. Agencja zapewnia utrzymanie, prowadzenie i rozwój:

1)  systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji usług związanych z wykonywaniem przez Agencję zadań, o których mowa w art. 15 i art. 18 lit. f i l rozporządzenia nr 2019/947/UE;

2)  systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji usług związanych z wykonywaniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Agencję zadań, o których mowa w przepisach rozporządzenia nr 2019/947/UE, w szczególności w art. 12 ust. 1 i art. 18 lit a–e, g oraz m rozporządzenia nr 2019/947/UE, a także – w zakresie niezapewnianym przez system teleinformatyczny, o którym mowa w pkt 1, – w art. l8 lit. l rozporządzenia nr 2019/947/UE.

2.System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zapewnia wszczególności usługi w zakresie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych, zgłaszania wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego oraz przekazywania operatorom systemów bezzałogowych statków powietrznych informacji i wytycznych, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie, w jakim jest to związane z wyznaczaniem stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

3. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zapewnia w szczególności usługi w zakresie:

1)  podnoszenia poziomu wiedzy oraz kwalifikacji osób użytkujących systemybezzałogowych statków powietrznych;

2)  obsługi spraw związanych z nadawaniem uprawnień pilotom bezzałogowychstatków powietrznych;

3)  informowania w czasie rzeczywistym obywateli oraz organów państwa o legalnościoperacji wykonywanych przy użyciu systemów bezzałogowych statkówpowietrznych;

4)  wprowadzania w czasie rzeczywistym ograniczeń w przestrzeni powietrznejzwiązanych z użytkowaniem systemów bezzałogowych statków powietrznych;

5)  wsparcia operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych w opracowywaniu oceny ryzyka operacyjnego, o której mowa w art. 11 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

6)  przekazywania operatorom systemów bezzałogowych statków powietrznych informacji i wytycznych, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie, w jakim nie jest to związane z wyznaczaniem stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.Aktualizacja w krótce…

Ustawa Prawo lotnicze

Rozporządzenie nr 2019/947/EU

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *