Aviacom

pl Polish
Droneradar u-space utm drony drones

Drony – DroneRadar

Czym jest aplikacja DroneRadar?

Droneradar informuje o możliwości wykonania legalnego lotu w danym miejscu i czasie. Aplikacja jest zgodna z nowymi, europejskimi przepisami, obowiązującymi od 31 grudnia 2020:

Droneradar jest zintegrowany z systemem PansaUTM, realizującym koordynację ruchu bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej. 

Aplikacja DroneRadar dostępna jest BEZPŁATNIE na urządzenia z systemami operacyjnymi: 
•  iOS
•  Android

Obowiązek rejestracji lotu, tzw. Check-In

Na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Tarcza 2.0), został nałożony na wszystkich operatorów bezzałogowych statków powietrznych, obowiązek rejestracji lotu, za pomocą systemu teleinformatycznego. 

Przykładem „systemu teleinformatycznego” spełniającego wymogi Ustawy, jest aplikacja Droneradar. Stąd, latając istnieje obowiązek rejestracji lotu. Warto o tym pamiętać i stosować.

Art. 15zzzzl. 1. W okresie obowiązywania ustawy operacje bezzałogowych statków powietrznych mogą być realizowane po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, określonego przez Agencję oraz zgodnie z warunkami wykonywania lotów określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1497) dostępne na http://aviacom.pl/dokumenty/

Funkcje oprogramowania DroneRadar
 • Wizualizacja i dostęp do stref geograficznych
 • Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w AIP, AIP Supplement
 • Wizualizacja i dostęp do danych aeronautycznych zawartych w NOTAM
 • Integracja danych z AUP (wsparcie FUA – Flexible Use of Airspace) poprzez system WebCAT
 • Wizualizacja stref geograficznych (budynków, parków narodowych, itp.)
 • Implementacja danych aeronautycznych, danych U-space (stref geograficznych) i lokalnych regulacji za pomocą sygnalizatora Droneradar, w celu jednoznacznego określenia możliwości lotu, za pomocą trzech lampek: 
  zielonej – brak ograniczeń, 
  pomarańczowej – istnieją ograniczenia (opisane w zakładce) oraz 
  czerwonej – zakaz lotów (informacja jak uzyskać zgodę na lot znajduje się w zakładce info). 
 • Obsługa dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji pomiędzy służbami ruchu lotniczego (ATS) a operatorem drona (CDDLC – Controller Drone Dala Link Communication).
 • Dostęp do danych o elewacji w celu określenia wysokości AMSL.
 • Dostęp do danych Kp-index (Global Geomagnetic Storm Index).
 • Możliwość oznaczenia miejsca lotów, tzw. rejestracja lotu (ang. Check-in) przez użytkownika nie zarejestrowanego w systemie PansaUTM, wszędzie tam, gdzie rejestracja nie jest wymagana prawem (np.: w przypadku braku przestrzeni aeronautycznych w klasie przestrzeni G) i potwierdzoną tożsamością za pomocą SMS.
 • Możliwość oznaczenia miejsca lotów, tzw. rejestracja lotu (ang. Check-in) – obowiązek ustawowy
 • Możliwość oznaczenia miejsca lotów i skojarzenia jej z wcześniej utworzoną w PansaUTM misją
Pierwsze uruchomienie aplikacji

Aplikacje można pobrać we wszystkich krajach świata z wyjątkiem, tych państw, które z przyczyn formalno-prawnych zostały wykluczone przez zarządzającego sklepem internetowym (App store i/lub Google Play) bądź władze RP.

Co pojawi się po uruchomieniu aplikacji i na co należy wyrazić zgodę?

Skrócona instrukcja obsługi aplikacji
Prośba o potwierdzenie możliwości odbioru notyfikacji 
Prośba o udostępnienie lokalizacji
 
Prośba o akceptację Noty prawnej

Uwaga! Pierwsze trzy zdarzenia mogą pojawić się w dowolnej kolejności

Uwaga! Bardzo ważne. W trakcie używania aplikacji DroneRadar, możesz w dowolnym momencie otrzymać komunikat w postaci notyfikacji (CDDLC, czyli dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji) od Służb Ruchu Lotniczego (ATS). Tak otrzymane polecenie, musisz wykonać natychmiast, dla bezpieczeństwa Twojego i innych użytkowników przestrzeni powietrznej.

Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji (CDDLC) jest włączona w urządzaniu mobilnym (telefonie, smartfonie, tablecie) natywna obsługa powiadomień tzw. Notyfikacji. W przypadku omyłkowego wyłączenia notyfikacji istnieje możliwość włączenia obsługi powiadomień w ustawieniach systemowych urządzenia mobilnego. Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja zapyta Ciebie o wyrażenie zgody na otrzymywanie notyfikacji. Wyraź ją.

Uwaga! Bardzo ważne. Warunkiem koniecznym działania aplikacji, w tym rejestracji lotów (Checkin) jest udostępnienie możliwości pozycjonowania. Podczas pierwszego uruchomienia, aplikacja zapyta Ciebie o wyrażenie zgody na lokalizację. Wyraź ją.

Na urządzeniach Android, dodatkowo istnieje możliwość ustalenia dokładności i szybkości lokalizacji. Ustawienie szybkiej lokalizacji, polegające na przeliczeniu pozycji ze znanych w urządzeniu źródeł (sieć GSM, sieć WiFi) może nie być dokładne. W przypadku podejrzeń o jakość ustalenia pozycji zaleca się wyjście z urządzeniem mobilnym na otwartą przestrzeń i odczekanie na dokładną lokalizację. W przypadku omyłkowego wyłączenia pozycjonowania, istnieje możliwość jej włączenia w ustawieniach systemowych urządzenia mobilnego.


Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji DroneRadar, użytkownik musi potwierdzić przeczytanie i zrozumienie Noty prawnej. Nota prawna zawiera informacje o odpowiedzialności właściciela aplikacji, zasadach obsługi danych osobowych (RODO) oraz komu i na jakich zasadach są udostępniane dane.


Użytkownicy aplikacji

Aplikacja wymaga rejestracji użytkownika. Bez rejestracji, aplikacja ilustruje jedynie mapę z informacjami o ograniczeniach i nie umożliwia rejestracji lotu Checkin. 

Uwaga! Bardzo ważne. Podanie prawdziwego numeru telefonu, pod którym będziecie dostępni w trakcie wykonywania swojej misji, zapewni z Wami kontakt w sytuacji niebezpieczeństwa. Nie należy się obawiać. To nic złego. Podanie prawdziwych danych, świadczy Waszej o dojrzałości, wysokiej świadomości i odpowiedzialności.

Aplikacja DroneRadar obsługuje dwa typy użytkowników:

 1. Użytkownik wyłącznie aplikacji DroneRadar (użytkownik niezarejestrowany w PansaUTM) 
 2. Użytkownik zarejestrowany w PansaUTM

Dlaczego nie ma obowiązku rejestracji w systemie PansaUTM? Są miejsca, w przestrzeni klasy G (opis w słowniku pojęć na początku) gdzie nie jest wymagana zgoda na start. Jednak z uwagi, na fakt, że jest bardzo wiele użytkowników przestrzeni powietrznej (szybowce, paralotnie, samoloty lotnictwa ogólnego, itd.) dobrze jest zarejestrować swój lot, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną innych.

Potwierdzenie tożsamości

Użytkownik bez konta w PansaUTM

Każdy użytkownik uruchamiający aplikację z zamiarem rejestracji lotu (Checkin) ma obowiązek potwierdzenia swojej tożsamości. W przypadku korzystania z aplikacji bez konta w systemie PansaUTM, użytkownik jest proszony o podanie numeru telefonu na który zostanie wysłany SMS. Treść wiadomości tekstowej należy wpisać w odpowiednim polu.

Użytkownik z kontem w PansaUTM

W przypadku użytkowników, którzy posiadają konto w PansaUTM, system po wprowadzeniu numeru telefonu, poprosi o podanie danych do logowania (nazwa użytkownika lub adres email) w celu zalogowania się do aplikacji DroneRadar użytkownikiem i hasłem z systemu PansaUTM.

Rejestracja w PansaUTM jest dostępna pod adresem https://utm.pansa.pl

Graf przedstawia, typy użytkowników i sposoby logowania.

Jak interpretować sygnalizator DroneRadar?

Sygnalizator DroneRadar jest integralną częścią aplikacji DroneRadar. Umiejscowiony jest w górnej części ekranu. Za pomocą 3 światełek, informuje o możliwości wykonania lotu w danym miejscu i czasie do zadeklarowanej wysokości lotu. 

Uwaga! Struktury przestrzeni powietrznej są dynamiczne. Mogą się zmieniać w czasie i w miejscu. Nowe strefy, mogą pojawić się w dowolnym miejscu i czasie. Na operatorze Drona spoczywa obowiązek zapoznania się z aktualnymi ograniczeniami. Dlatego, normalnym jest zachowanie aplikacji, w której np. rano zapalona jest w wybranym miejscu lampka zielona, a popołudniu w tym samym miejscu zapalona jest lampka czerwona.


Informacja o strefach

Kliknięcie w sygnalizator, otwiera okno ze szczegółowymi informacjami o lokalnych ograniczeniach ich znaczeniu i ocenie możliwości wykonania lotu. 


Wprowadzenie wysokości lotu i kategorii wagowej

Aplikacja DroneRadar, dokonuje automatycznego przeliczenia deklarowanej wartości wysokości lotu nad terenem (wysokość względna) podanej w metrach, na wysokość względem poziomu morza (wysokość bezwzględną) w celu określenia pozycji drona względem przestrzeni lotniczych, których wysokości są zawsze określone względem uśrednionego poziomu morza (AMSL).

Deklaracja wysokości lotu oraz kategorii wagowej (< 900gr / <25kg i < 900gr / > 25kg) odbywa się, poprzez kliknięcie w zakładkę w prawym górnym rogu aplikacji.

 


Pozostałe ustawienia

Ustawienia aplikacji, zmiana danych operatora w tym możliwość przelogowania, pomoc i odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ) dostępne są po wciśnięciu przycisku trzech poziomych pasków, znajdującego się na mapie, w lewym górnym rogu aplikacji. Rejestracja miejsca lotu (Checkin)
drone radar help check in

Lot można zarejestrować wyłącznie w miejscu, w którym aktualnie znajduje się operator na podstawie danych z lokalizacji GPS. Poniżej przedstawiono dwa scenariusze.

Zgłoszenie lotu niewymagającego planu lotu (dFPL) przez użytkownika niezarejestrowanego w PansaUTM.

Są miejsca, w których nie jest wymagane zgłoszenie planu lotu (o tym poinformuje aplikacja zielonym kolorem). 

 


Zgłoszenie lotu w miejscu, gdzie wymagane jest złożenie planu lotu dFPL

Drugi scenariusz, dotyczy przypadku, gdy, w danym miejscu i czasie do zadeklarowanej wysokości lotu wymagane jest złożenie planu lotu w systemie PansaUTM. Użytkownik podczas próby rejestracji lotu, otrzyma następujący komunikat: 

W takim przypadku, należy zarejestrować się do systemu PansaUTM (https://utm.pansa.pl), stworzyć misję dFPL (złożyć plan lotu). Następnie należy się zalogować do aplikacji mobilnej z hasłem i użytkownikiem z PansaUTM i po otrzymaniu akceptacji planu lotu wybrać swój zaakceptowany plan lotu w aplikacji mobilnej. Rejestracja lotu Checkin
drone radar checkin colors
Rejestracja lotu (Checkin) jest przedstawiona w aplikacji za pomocą okrągłej ikony drona w różnych kolorach. Poniżej przestawiono, możliwe stany Checkina i towarzyszące im kolory.

Co oznacza BRĄZOWY kolor ikony Checkin?

Brązowy kolor ikony, oznacza, że przekroczono zadeklarowany lub przyznany czas lotu. Kolor ten może pojawić się w przestrzeniach kontrolowanych. Opis działania, w grafice poniżej: 

Obowiązkowe potwierdzenie lądowania przez pilota drona, w przestrzeniach kontrolowanych, wszędzie tam gdzie jest wymagane złożenie planu lotu (dFPL) w systemie PansaUTM
 • Lot w przestrzeni kontrolowanej dronem o masie powyżej 900gr. w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska na wysokość wyższą niż 30m, wymaga złożenia planu lotu (dFPL) w systemie PansaUTM
 • Złożony i zaakceptowany przez PAŻP plan lotu (dFPL) pojawi się w dniu wykonywania misji w aplikacji DroneRadar
 • Po wykonaniu Checkinu skojarzonego z dFPL Kontroler zobaczy Twoją gotowość do lotu i kiedy zaakceptuje lot – ikona zmieni kolor na zielony. Możesz startować.
 • Na 3 minuty przy końcem zadeklarowanego czasu lotu (nie misji) aplikacja poinformuje o konieczności lądowania i potwierdzeniem Checkinu (Zakończ Checkin)
 • Jeśli nie zakończysz lotu (Zakończ Checkin) kolor ikonki w Twoim telefonie i na konsoli Kontrolera zmieni się na brązowy,
 • Pamiętaj aby na natychmiast wylądować i zakończyć checkin
 • Na dole ekranu pojawi się dodatkowo duży czerwony guzik, informujący o konieczności zakończenia lotu
 • Minutę po zadeklarowanym czasie lotu, otrzymasz ostatnie powiadomienie informujące, że Twój lot jest nielegalny i w świetle obowiązujących przepisów jest przestępstwem,
 • w tym momencie spodziewaj się telefonu od kontrolera,
 • Nie wpadaj w panikę! Zrób wszystko aby bezpiecznie wylądować i potwierdzić lądowanie,
 • Nie ważne jak się zaczyna, ważne, aby oficjalnie zakończyć.

Możliwość dodania numeru Operatora i Pilota przy rejestracji lotu (Checkin)

Przy rejestracji lotu, dodano możliwość podania numeru Operatora i numeru Pilota. Oba te numery są oficjalnymi danymi nadawanymi przez CAA (Civil Aviation Authority) w Polsce Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Więcej na https://drony.ulc.gov.pl . Wpisane numery są zapamiętywane przez aplikację.


SuperPilot czyli osoba z dodatkowymi uprawnieniami, kiedyś członek słynnej PAŻP-owskiej „Skróconej listy”

Dla często latających osób, szczególnie w przestrzeniach kontrolowanych, to dodatkowe uprawnienia i przywileje w systemie PansaUTM. W przeszłości podczas koordynacji papierowej uznani przez PAŻP Piloci znajdowali się na tzw. „skróconej liście”. Niebawem PAŻP opublikuje kryteria jakie trzeba spełnić, aby stać się „SuperPilot-em”.


Automatic Capacity Management (ACM) czyli automatyczne wydawanie zgód

ACM obsługuje dwa typy automatycznych zgód: akceptację planów lotów dFPL oraz automatyczne zgody na start (ang. „Take-off” permission) . Usługa jest dostępna wyłącznie dla użytkowników PansaUTM o statusie SuperPilot i dla lotów VLOS. Wraz z tą funkcją, wprowadzono godzinowe pojemności przestrzeni geograficznych RPA w obrębie CTR-ów. Oznacza to, że Szef Wieży ma wyłączne prawo do określenia maksymalnej godzinowej pojemności, i decyzji czy zgody są wydawane na plany lotów i/lub zgody na start. Jeśli Szef Wieży nie włączy możliwości wydawania automatycznych zgód, należy oczekiwać na ręczną zgodę. Podobnie ze zgodami na start.

Obsługa dwukierunkowej niewerbalnej komunikacji CDDLC

Integralną częścią aplikacji DroneRadar mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu lotniczego jest obsługa komunikacji ze służbami ruchu lotniczego ATS. Wykonywanie poleceń wydanych przez kontrolera ruchu lotniczego (ATC) lub służbę informacji powietrznej (FIS) jest obowiązkowe i leży w interesie operatora. Stosowanie się do zaleceń, służb ruchu lotniczego jest bezwzględnym obowiązkiem operatora bezzałogowego statku powietrznego. 

W przypadku utraty Internetu lub awarii systemu, można zawsze zadzwonić do zarządzającego przestrzenią powietrzną. Nie należy się tego bać, a numer znajdziecie w zakładce z opisem przestrzeni.

Operator bezzałogowego statku powietrznego może otrzymać komunikat od służb ruchu lotniczego za pomocą natywnej notyfikacji bądź bezpośrednio w aplikacji. Poniżej zaprezentowano możliwe scenariusze komunikacji. Zgłosznie utraty kontroli nad Dronem

W przypadku utraty kontroli nad dronem, operator ma możliwość zgłoszenia tego faktu za pomocą aplikacji. 

Nie bój przyznać się do faktu, ucieczki drona którym sterowałeś/-aś. To się zdarza. Szczególnie, jeśli lot był wykonywany w pobliżu lotniska kontrolowanego, możesz się spodziewać telefonu z prośbą na odpowiedź na następujące pytania: jaki to był dron, ile pozostało baterii, czy dron miał modyfikacje, itp.


Otrzymanie informacji o konieczności natychmiastowego lądowania

Służba ruchu lotniczego ma prawo wydania bezwarunkowego nakazu lądowania lub opuszczenia strefy. Poniższa ilustracja przedstawia przykładowe polecenie oraz poprawne zachowanie operatora drona. 

Wsparcie obsługi przeterminowanego Checkinu w przestrzeniach kontrolowanych (brązowa ikona)

Istotną i długo wyczekiwaną zmianą przez Służby Ruchu Lotniczego, jest obsługa przeterminowanych Checkinów, po angielsku Overdue. Funkcja ta polega na tym, że w przestrzeniach kontrolowanych CTR, gdzie jest wymagane złożenie planu lotu (dFPL), nałożono na Operatora/Pilota obowiązek zakończenia lotu (funkcja w aplikacji „Zakończ Checkin”). Co ważne, funkcja ta działa nawet po upływie zadeklarowanego czasu trwania Checkinu. Celem tego procesu jest zapewnienie służby kontroli ruchu lotniczego o zakończonym locie. 

Do tej pory po zadeklarowanym czasie Checkin po prostu znikał. W nowej wersji, Checkin po zadeklarowanym czasie lotu, zmieni kolor na brązowy i będzie wymagał potwierdzenia zakończenia za pomocą dużego czerwonego guzika „Przekroczono czas”. Na trzy minuty przed zadeklarowanym końcem czasu lotu, w momencie zakończenia Checkinu i minutę po zakończeniu, pojawi się stosowny komunikat przypominający o konieczności zakończenia lotu. W momencie upływu czasu trwania lotu, kolor ikonki zmieni się na brązowy.

Zakończenie lotu w aplikacji jest oficjalnym potwierdzeniem lądowania. Funkcja ta jest bardzo potrzebna dla kontrolerów ruchu lotniczego którzy potrzebują pewnego mechanizmu informującego o zakończeniu lotu.

.Instrukcja latania dronem w zgodzie z nowymi przepisami i aplikacją Droneradar

Europejskie przepisy dotyczące dronów –Kategoria otwarta

Źródło: droneradar.pl drones24.info pansa.pl ULC

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *