Aviacom

pl Polish

Firma AVIACOM PROJECT powstała w celu realizacji innowacyjnych projektów związanych z lotnictwem. Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym działającym na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Lotniczego o nr wpisu 349PR-06/2021.

Nasz innowacyjny dział Research and Development rozwija technologie lotów autonomicznych i nieautonomicznych. Pilotaż bezzałogowymi statkami powietrznymi (dronami) jest modernizowany i udoskonalany poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów sterowania.

The AVIACOM PROJECT company was established in order to implement innovative projects related to aviation. We are a certified training center operating on the basis of the Decision of the President of the Aviation Authority with entry number 349PR-06/2021

Our innovative Research and Development department develops technologies for autonomous and non-autonomous flights. Piloting unmanned aerial vehicles (drones) is modernized and improved through the use of modern control systems.

Aktualne Projekty - Current Projects

Loty autonomiczne

stają się przyszłością lotów bezzałogowych. Biorąc pod uwagę szybko rozwijającą się technikę, nasz dział koncentruje się na poprawie skuteczności lotów z wykorzystaniem systemów GPS, dzięki czemu drony będą miały nieograniczony zasięg i brak podatności na zakłócenia. Dzięki szerokiej gamie wizjerów rozwijamy i udoskonalamy siatki geodezyjne dla lepszego skanowania terenu przez drony by loty stawały się jeszcze bardziej precyzyjne.

Loty nieautonomiczne

ze względu na potrzebę wykorzystania pilota wymagają szczególnej uwagi. Nasz dział starannie rozwija technikę lotów z wykorzystaniem osoby stresującej poprzez ciągłe zwiększanie dystansu lotów poza zasięgiem wzroku pilota. Szczególną uwagę zwracamy na proces modernizacji nadajników znajdujących się w pilocie i dronie, które dzięki swojej kompatybilności i odpowiedniemu udoskonaleniu zwiększają możliwy zasięg lotów. Jednocześnie rozwijamy system opóźnienia reakcji – podczas gdy pilot znajduje się w dużej odległości od drona czas reakcji na wykonanie manewru jest bardzo ważny i staramy się go zredukować do minimum jakie jest potrzebne by dron latał płynnie i sprawnie.

Autonomous flights

become the future of unmanned flights. Taking into account the rapidly developing technology, our department is focused on improving the efficiency of flights using GPS systems, thanks to which drones will have unlimited range and no susceptibility to interference. Thanks to a wide range of viewfinders, we develop and improve geodetic nets for better scanning of the terrain by drones to make flights even more precise.

Non-autonomous flights

due to the need to use the remote control, they require special attention. Our department carefully develops the flight technique with the use of a stressful person by constantly increasing the distance of flights out of the pilot’s sight. We pay special attention to the process of modernization of transmitters in the pilot and drone, which, thanks to their compatibility and appropriate improvement, increase the possible range of flights. At the same time, we are developing a reaction delay system – while the pilot is at a great distance from the drone, the reaction time to the maneuver is very important and we try to reduce it to the minimum necessary for the drone to fly smoothly and efficiently.

W badania i rozwój wkraczają również kwestie techniczne - projektowanie i budowanie. Każdy projekt dronów wykonywany jest przez wyspecjalizowanych inżynierów, którzy skupiają szczególną uwagę na najważniejsze detale unowocześniania technologii lotów. Nasi inżynierowie stawiają sobie za cel tworzenie projektów zgodnie z ich przeznaczeniem z uwzględnieniem pionierskich rozwiązań technicznych. Kierując się tempem postępu technologicznego jaki narzuca nam otaczający nas świat, projektujemy i budujemy na szczególne zamówienia wyróżniając grupy odbiorców, dla których tworzymy indywidualne projekty.

Research and Development also comes into technical matters - design and build. Each drone project is carried out by specialized engineers who pay special attention to the most important details of modernizing flight technology. Our engineers set themselves the goal of creating projects in accordance with their intended purpose, taking into account pioneering technical solutions. Following the pace of technological progress that the world around us imposes on us, we design and build on specific orders, distinguishing groups of recipients for whom we create individual projects.​

Zamówienia prywatne
skierowane są do nowicjuszy i amatorów mocnych wrażeń oraz dla grup race’owy – stawiając na pojedynczego klienta rozwijamy charakterystykę lotów mając na względzie modernizację poszczególnych elementów by lot był czysty (bez zakłóceń) i płynny.

Zamówienia specjalistyczne
główną grupą odbiorców jest wojsko i służba cywilna (m. in. policja, straż pożarna, GOPR). By usprawnić działania wszystkich służb wprowadzamy innowacje lotów i rozwijamy najnowocześniejsze technologie w sposób indywidualny, kierując się przeznaczeniem i funkcjonalnością drona.

Private orders
are aimed at novices and amateurs of strong sensations as well as for race groups – focusing on a single client, we develop the characteristics of flights with a view to modernizing individual elements so that the flight is clean (without disruptions) and smooth.

Specialist orders
the main group of recipients is the army and the civil service (including the police, fire brigade, GOPR). To improve the operation of all services, we introduce flight innovations and develop the latest technologies on an individual basis, guided by the purpose and functionality of the drone.

Badania i Rozwój stawiają sobie za cel rozwój technologii z ciągłą modernizacją i indywidualnością tworzonych projektów dronów z uwzględnieniem każdego rodzaju odbiorcy.

Research and Development aims to develop technologies with continuous modernization and individuality of drone projects created, taking into account each type of recipient.

pid drony algorytm
PID
uav dron speed soft
SPEEDSOFT
RACE
CINEWHOOP
Speed Soft
AUTONOMOUS
FRAME
Transportation
TRANSPORT < 4kg
UAV Drone transport
TRANSPORT < 25kg

Kompendium wiedzy na temat BSP oraz FPV

Chcesz rozpocząć swoją przygodę z dronami ale nie wiesz od czego zacząć? Poszukujesz elementów do budowy swojego drona FPV, ale nie wiesz co wybrać?

Ten poradnik pomoże Ci w wyborze wszystkich podzespołów!Jesteś nowicjuszem, osobą początkującą bądź jeśli miałeś już styczność z dronami i potrzebujesz odświeżyć swoją wiedzę – to ten poradnik jest właśnie dla Ciebie!